"Przegląd Biblioteczny" to najstarsze, ukazujące się od 1927 roku, wiodące polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Ukazuje się regularnie z kwartalną częstotliwością. Posiada stronę internetową zawierającą dane, zapewniające pełną informację o czasopiśmie.

Artykuły w nim zamieszczane są najczęściej cytowanymi wśród publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii i bibliotekarstwa. Jego zawartość jest indeksowana w polskich i międzynarodowych bazach bibliograficznych m.in. w: Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO (LISTA), Google Scholar, Worldcat, Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (PBB), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), POL-Index i ICI Journal Master List. Czasopismo jest zarejestrowane w bazie referencyjnej ERIH PLUS i w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).”Przegląd Biblioteczny” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 1 stycznia 2021 r. jako Ministerstwo Edukacji i Nauki), co oznacza,  że zamieszczony w nim artykuł naukowy otrzymuje aktualnie 140 punktów.
Teksty zaplanowane:

 

 
 


  • PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
  • Cytbin
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Bibliografia Geografii Polskiej
  • IC Journals Master List
  • PBL - Polska Bibliografia Lekarska
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
140 (2023)

Index Copernicus
ICV 2022: 86.88